Профил на купувача

/ 2019-01-10 00:00:00
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия
/ 2019-01-07 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана по две обособени позиции

Начини на плащане