Профил на купувача

28/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на течен коагулант

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 12.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 18.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 19.03.2019 г., час 14:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

21,03,2019 г. Протокол от работата на комисията

27/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на резервни части за водомери

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 13.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 14.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

13/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 05.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

06/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.
04/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
24/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОНОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. МОНТАНА
23/01/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

Дата: 27.11.2018

Номер на процедура: 002835


  27.11.2018 г. Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 06.12.2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.12.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.12.2018 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

13.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

23,01,2019 г. Сключен договор по 1ва обособена позиция

23,01,2019 г. Сключен договор по 2ра обособна позиция

10/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия
07/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана по две обособени позиции
19/03/2018 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, съобразно нуждите на дружеството”

Дата: 07.02.2018

Номер на процедура: 002077


  07.02.2018 г. Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 26,02,2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 06.03.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 07.03.2018г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

  12.03.2018г. Протокол от работата на комисията

  19.03.2018г. Сключен договор

14/11/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Доставка на водомери по четири обособени позиции 2017 година

Дата: 14.11.2017

Номер на процедура: 002015


  14.11.2017 г. Документация за участие

 

Съобщение за датата и часа за получаване и отваряне на офертите по процедурата

 

Да се считат датите и часа за подаване и отваряне на офертите, които са посочени в обявлението, а именно:

  • срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 07.12.2017 г.
  • ден за отваряне и разглеждане на офертите – 14:00 часа на 11.12.2017 г.

  15.01.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

  25.01.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  25.01.2018г. Доклад от работата на комисията

  25.01.2018г. Решение от работата на комисията

  15.03.2018г. Сключен договор по 1-ва, 3-та и 4-та обособена позиция

  15.03.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  26.03.2018г. Обявление за възложена поръчка

  18.03.2019 г. Обявление за изпълненение на договор по 2ра обособена позиция

  25.03.2019 г. Обявление за изпълнен договор 1, 3 и 4 обособена позиция

Начини на плащане