Профил на купувача

11/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: "Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори“ по пет обособени позиции
11/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции
09/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на течен хлор
04/07/2019 11:18:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от 1/2 до 2"

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 16.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 22.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 23.07.2019г., час 10:00 в стая 201 - Правен отдел на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

21/06/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на аварийни скоби

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 03.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 09.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 10.07.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

11.07.2019 г. Протокол от работата на комисията

18/06/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях
13/06/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на натриев хипохлорит /белина/
13/06/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по тринадесет обособени позиции
23/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: “Доставка на резервни части за автомобили и трактори. Доставка на оригинални резервни части за багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 04.06.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 10.06.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 11.06.2019г., час 10:00 в стаята на главния инжинер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

Протокол от работата на комисията

03/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на консумативи за офис техника, в това число: хартиени изделия, консумативи за принтираща техника и канцеларски материали

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 15.05.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 20.05.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 21.05.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

22.05.2019 г. Протокол от работата на комисията

 

22/04/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на консумативи за офис техника в това число хартиени изделия и конс. за принт. техника;канц. материали и печатни изделия по две обособени позиции
28/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на течен коагулант

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 12.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 18.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 19.03.2019 г., час 14:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

21,03,2019 г. Протокол от работата на комисията

 

17.04.2019 г. Сключен договор

27/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на резервни части за водомери

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 13.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 14.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

 

17,04,2019 г. Сключен договор

 

 

13/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 05.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

17.04.2019 г. Сключен договор

 

06/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.
04/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
24/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОНОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. МОНТАНА
23/01/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

Дата: 27.11.2018

Номер на процедура: 002835


  27.11.2018 г. Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 06.12.2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.12.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.12.2018 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

13.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

23,01,2019 г. Сключен договор по 1ва обособена позиция

23,01,2019 г. Сключен договор по 2ра обособна позиция

10/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия
07/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана по две обособени позиции
19/03/2018 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, съобразно нуждите на дружеството”

Дата: 07.02.2018

Номер на процедура: 002077


  07.02.2018 г. Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 26,02,2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 06.03.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 07.03.2018г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

  12.03.2018г. Протокол от работата на комисията

  19.03.2018г. Сключен договор

07/03/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
28/12/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
Пряко договаряне: Достъп и пренос на ел. енергия за обекти на „ВиК“ ООД гр. Монтана – пряко договаряне
14/11/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Доставка на водомери по четири обособени позиции 2017 година

Дата: 14.11.2017

Номер на процедура: 002015


  14.11.2017 г. Документация за участие

 

Съобщение за датата и часа за получаване и отваряне на офертите по процедурата

 

Да се считат датите и часа за подаване и отваряне на офертите, които са посочени в обявлението, а именно:

  • срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 07.12.2017 г.
  • ден за отваряне и разглеждане на офертите – 14:00 часа на 11.12.2017 г.

  15.01.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

  25.01.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  25.01.2018г. Доклад от работата на комисията

  25.01.2018г. Решение от работата на комисията

  15.03.2018г. Сключен договор по 1-ва, 3-та и 4-та обособена позиция

  15.03.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  26.03.2018г. Обявление за възложена поръчка

  18.03.2019 г. Обявление за изпълненение на договор по 2ра обособена позиция

  25.03.2019 г. Обявление за изпълнен договор 1, 3 и 4 обособена позиция

26/10/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях” по две обособени позиции

„Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях” по две обособени позиции

Дата: 26.10.2017

Номер на процедура: 001987


  26.10.2017 г. Документация за участие

 

  22.11.2017 г. Решение за удължаване на срока на основание чл. 100, ал. 12, т. 1-ва от ЗОП по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

  22.11.2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение на срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 12, т. 1-ва от ЗОП

 

Срока за получаване на оферти по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на тръби  PVC-O за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях се удължава до 17:00 часа на 04.12.2017 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 06.12.2017 г, от 10:00 часа в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

  29.11.2017 г. Информация за постъпила жалба по 1-ва обособена позиция

  18.01.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти.

  06.02.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 1.1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 2.1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  06.02.2018г. Доклад от работата на комисията

  06.02.2018г. Решение от работата на комисията

  15.03.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  26.03.2018г. Обявление за възложена поръчка

  31.05.2018 г. Решение за прекратяване на първа обособена позиция: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях”

  15.06.2018 г. Обявление за прекратяване на първа обособена позиция

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор

29/12/2016 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К” ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 1” и охрана с технически средства за сигурн
02/12/2015 15:53:00
Процедури по ЗОП
Договаряне без предварително обявление: Доставка на горива и смазочни материали, необходими за транспортните средства и механизация, собственост на „В и К” ООД – Монтана, обособени в две позиции. (Договаряне без обявление)

Доставка на горива и смазочни материали, необходими за транспортните средства и механизация, собственост на „В и К” ООД – Монтана, обособени в две позиции. (Договаряне без обявление)

Дата: 02.12.2015

Номер на процедура: 000967


  02.12.2015 г. Решение

  07.01.2016 г. Сключен договор 669/16.12.2015 г.

  07.01.2016 г. Сключен договор 670/16.12.2015 г.

  07.01.2016 г. Информация за възложена поръчка-специални сектори

==================

ПЛАЩАНИЯ:

  15.04.2016 г. Плащания за м. 03

  18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор 669

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор 670

 

Начини на плащане