Клиенти

Отчитане на потребената вода

(съгласно нормативните изисквания в Наредба № 4 на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общите условия за предоставяне на ВиК укслуги на потребителите от „В и К” ООД- Монтана)

Потребителите ползващи ВиК услуги за стопански и обществени нужди с консумация над 20 куб.м./мес. и за общи водомери на сгради – етажна собственост във всички населени места на територията обслужвана от дружеството се отчитат ежемесечно.

Потребителите ползващи В и К услуги за питейно-битови нужди и потребителите ползващи ВиК услуги за стопански нужди с консумация до 20 куб.м./мес. във всички населени места на територията обслужвана от дружеството се отчитат минимум веднъж на три месеца.

На всеки два месеца „ВиК” ООД – гр.Монтана отчита показанията на индивидуалните водомери, а ежемесечно на общия водомер, който обхваща цялото количество изразходвана вода в сградата. При разлика между отчета по общия водомер и сумата от водопотреблението по индивидуалните водомери или начислени бази на брой живущи, разликата се разпределя пропорционално на индивидуалния разход във всеки имот (съгласно Наредба №4 на МРРБ). Преди датата за отчет, на видимо място в сградата на Вашия адрес, се поставя съобщение за точния ден и час за посещението.

За точно отразяване на консумацията на потребена вода във фактурата Ви е необходимо да осигурявате редовно достъп за отчет на показанията на водомера.

В случай, че не сте осигурили достъп на представителя на дружеството(инкасатора), може да направите самоотчет на показанията на Вашите водомери и се обадете на тел: 096/383255 или 096/383256 в Центъра за обслужване на клиенти. Показанията може да подадете до 24 часа след датата на посещението и на представителя на дружеството (инкасатора).

В месеците между два реални отчета се начислява служебно изчислено количество вода, определено въз основа на средния разход в имота през предходни периоди (миналогодишен при служебните отчети , а при неосигурен достъп средно на последните два реални отчета). След извършване на действителен отчет на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.

При непостоянно обитанеми обекти, задължение на клиента е да осигурява достъп в имота си на представител на ВиК оператора, най-малко веднъж на шест месеца за отчитане на водомерите.

Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях ВиК услуги в 30 – дневен срок след датата на фактуриране.

 
Начини и места за плащане

Плащане на сметките за потребена вода можете да извършите:

– в брой* – в касите на ВиК-Монтана;
– по банков път;

*Абонатите на ВиК ООД Монтана от сектор население за селищата на територията на област Монтана, които са без ел.каси на ВиК, заплащат консумираната вода в местните ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ.

Проверка на сметка 

Начини на плащане