Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по единадесет обособени позиции

10/06/2020 00:00:00

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Съобщение:

Уважаеми господа,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по единадесет обособени позиции, ще се проведе на 14.07.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в административната сграда на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 181

Решение

Сключен договор по 1ва, 2ра, 3та, 4та и 5та обособена позиция

Сключен договор по 6та и 9та обособена позиция

Сключен договор по 11 обособена позиция

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключил договор по 1ва, 2ра, 3та, 4та и 5та обособена позиция

Обявление за приключил договор по 11та обособена позиция

Обявление за приключил договор по 6та и 9та обособена позиция

Начини на плащане