Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях“

28/05/2020 00:00:00

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Уважаеми господа,

       На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях”, ще се проведе на 02.07.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в административната сграда на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

 

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол по чл 181 от работата на комисията

Решение от работата на комисията

Сключен договор

Обяление за възложена поръчка

Информация за приключен договор

 

 

Начини на плащане