Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана по пет обособени позиции

18/02/2020 00:00:00

Документация за участие

======================         

Уведомление за отваряне на ценови оферти

======================         

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол по чл 181 от работата на комисията

Решение

======================     

Информация за сключен договор по 1ва обособена позиция    

Информация за сключен договор по 2ра обособена позиция    

Информация за сключен договор по 3та обособена позиция    

Информация за сключен договор по 4та обособена позиция    

Информация за сключен договор по 5та обособена позиция    

Обявление за възложена поръчка

====================== 

Информация за приключил договор по първа обособена позиция  

Информация за приключил договор по втора обособена позиция

Информация за приключил договор по трета обособена позиция  

Информация за приключил договор по четвърта обособена позиция 

Информация за приключил договор по пета обособена позиция   

 

Начини на плащане