Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана по пет обособени позиции

18/02/2020 00:00:00

Начини на плащане