Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от ’’Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана“

30/01/2020 00:00:00

Документация за участие

=-=-=-=-=-===-=-

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-===-=-

24.02.2020 година.

Съобщение:

Уведомяваме Ви, че определената за 25.02.2020 година комисия, няма да проведе заседание от 10:00, поради това, че има постъпила жалба с искане за временна мярка Спиране на процедурата, за която КЗК уведоми дружестовто на 24.02.2020 година.

=-=-=-=-=-===-=-

Информация за временно спиране на процедура

=-=-=-=-=-===-=-

Информация при производство по обжалване

=-=-=-=-=-===-=-

    След като поисканата временна мярка „спиране на процедурата” не е уважена, което е влязло в сила Ви уведомяваме, че офертите подадени в откритата процедура – публично състезание с предмет: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от ’’Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана” ще се отворят на 05.06.2020 г. в 14:00 часа, гр. Монтана, Административната сграда на „В и К” ООД – Монтана, стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-===-=-

        Уважаеми  господа,

       На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.Монтана”, ще се проведе на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в административната сграда на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-===-=-

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол по чл.181

Решение от работата на комисията

Сключен договор

Информация за възложена поръчка

Информация за приключен договор

 

 

Начини на плащане