Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от ’’Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана“

30/01/2020 00:00:00

Документация за участие

=-=-=-=-=-===-=-

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-===-=-

24.02.2020 година.

Съобщение:

Уведомяваме Ви, че определената за 25.02.2020 година комисия, няма да проведе заседание от 10:00, поради това, че има постъпила жалба с искане за временна мярка Спиране на процедурата, за която КЗК уведоми дружестовто на 24.02.2020 година.

=-=-=-=-=-===-=-

Информация за временно спиране на процедура

=-=-=-=-=-===-=-

Информация при производство по обжалване

=-=-=-=-=-===-=-

Начини на плащане