Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от ’’Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана“

30/01/2020 00:00:00

Начини на плащане