Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях

Начини на плащане