Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на водомери” по четири обособени позиции

16/10/2019 00:00:00

Документация за участие

========

Уведомление за отваряне на ценови оферти

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти относно обявената открита процедура-
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на водомери” по четири
обособени позиции ще се проведе на 03.12.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в
административната сграда на „ВиК”ООД, гр.Монтана, ул.”Александър
Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

========

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител по четирите обособени позиции

========

Обявление за възложена поръчка

Сключен договор по 1,3,4-а обособена позиция

Сключен договор по 2-ра обособена позиция

========

Информация за приключил договор по 1ва, 3та и 4та обособени позиции.

Информация за приключил договор по 2ра обособена позиция.

Начини на плащане