Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на работно облекло и специално работно облекло по две обособени позиции

07/10/2019 00:00:00

Документация за участие

========

СЪОБЩЕНИЕ от 21.10.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 28.10.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 29.10.2019г., час 10:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

========

Протокол от работата на комисията

========

Сключен договор

Техническо предложение

Техническо предложение 2

Ценово предложение

Начини на плащане