Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по две обособени позиции

17/09/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

        Уважаеми  господа,

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по две обособени позиции ще се проведе на 12.11.2019г. /вторник/ от 14:00 часа в административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Монтана, бул.„Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол чл 181

Решение

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Сключен договор по 1ва обособена позиция

Сключен Договор по 2ра обособена позиция

Обявление за възложена поръчка

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Обявление за приключил довоговор по 1-ва обособена позиция

Обявление за приключил довоговор по 2-ва обособена позиция

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Начини на плащане