Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия”

В избраната от Вас процедура, към момента не са въведени публикации

Начини на плащане