Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ООД, гр. Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия“

30/07/2019 00:00:00
13/09/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП

Начини на плащане