Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Достъп и пренос на ел. енергия за обекти на „ВиК“ ООД гр. Монтана – пряко договаряне

28/12/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП

Начини на плащане