Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К” ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 1” и охрана с технически средства за сигурн

29/12/2016 00:00:00
Процедури по ЗОП

Начини на плащане