Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на водомери по четири обособени позиции 2017 година

14/11/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП

Дата: 14.11.2017

Номер на процедура: 002015


  14.11.2017 г. Документация за участие

 

Съобщение за датата и часа за получаване и отваряне на офертите по процедурата

 

Да се считат датите и часа за подаване и отваряне на офертите, които са посочени в обявлението, а именно:

  • срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 07.12.2017 г.
  • ден за отваряне и разглеждане на офертите – 14:00 часа на 11.12.2017 г.

  15.01.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

  25.01.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  25.01.2018г. Доклад от работата на комисията

  25.01.2018г. Решение от работата на комисията

  15.03.2018г. Сключен договор по 1-ва, 3-та и 4-та обособена позиция

  15.03.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  26.03.2018г. Обявление за възложена поръчка

  18.03.2019 г. Обявление за изпълненение на договор по 2ра обособена позиция

  25.03.2019 г. Обявление за изпълнен договор 1, 3 и 4 обособена позиция

Начини на плащане