Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.

06/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП

Начини на плащане