Документи и образци

Необходими документи за най-често използвани услуги за физически и юридически лица: (образци на документите – виж по-долу в страницата)

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване (при постоянно захранване)

    разрешително за временно отклонение
    фактура за извършена услуга
    протокол от техн.лице, извършило водопроводното отклонение
    платена такса за откриване на партида
    разрешение за строеж

ОТДЕЛЯНЕ НА ПАРТИДА ПРИ ОБЩ ВОДОМЕР

оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване

    документ за собственост
    нотариално заверена декларация от собственика на водопроводното отклонение
    платена такса за откриване на партида
    компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА В НОВИ КООПЕРАЦИИ

оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване

    списък по образец (от ВиК)
    компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми по главен водомер
    платена такса за откриване на партида

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРТИДА

    копие от документа за собственост (нотариален акт или договор, настанителна заповед)
    удостоверение за наследници
    компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми
    платена такса за промяната

ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕР

    платена такса за проверка на водомер
    разпечатка за облог и плащания на абоната (от ВиК)
    компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми

 
Необходими са копия от съответните документи.

* Документите важат за всички стандартни случаи.

Образци на най-често използвани документи: 
 

Начини на плащане