Нарушено водоподаване с.Д-р Йосифово,гр.Бойчиновци,с.Сливовик,с.Пали Лула,с.Охрид и кв.Огоста./

05.06.2023 г.

Вследствие на проливни дъьдове и наводнявне на помпени станции е установено влошаване на качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели, по показател "мътност".Тъй като подаваната вода не отгваря на изискванията на Наредба № 9/2001 на МЗ,МРРБ и МОСВ за качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели,временно се преустановява водоснабдяването на с.Д-р Йосифово,община Монтана,до отсраняване на причините.

В гр. Бойчиновци , кв.Огоста ,с.Сливовик , с.Охрид , с Пали Лула ще бъде подавана вода само за битови нужди.


Начини на плащане