П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изменение на цена за доставяне на вода на друг В и К оператор

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изменение на цена за доставяне на вода на друг В и К оператор

На основание чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана уведомява своите потребители, че ще внесе в комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на одобрената цена на услугата „Доставяне вода на друг ВиК оператор – ВС Враца за 2021 година .

 „ВиК”  ООД Монтана предлага на КЕВР да одобри цена от 0,109 лв. за м ³ вода.

Изменението на цената е на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги.

Промяната в цената няма да се отрази на цените на крайните клиенти на двете ВиК дружества.

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цени, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.


Начини на плащане