П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К” ООД гр.Монтана

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изменение на цени на В и К услуги, предоставяни

 от „В и К” ООД гр.Монтана

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022- 2026 г.

Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за регулаторния период 2022-2026 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както следва:

Вид услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024г.

2025 г.

2026 г.

1.Доставка на питейна вода

лв./куб.м

2,221

2,415

2,500

2,580

2,644

2.Отвеждане на отпадъчни води

лв./куб.м

0,265

0,275

0,280

0,288

0,311

3.Пречистване на отпадъчни води

3.1 Битови и приравнени към тях потребители

лв./куб.м

0,656

0,696

0,700

0,729

0,770

3.2 Промишлени и други стопански потребители

3.2.1 степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0,823

0,873

0,878

0,914

0,966

3.2.1 степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1,194

1,267

1,274

1,327

1,402

3.2.1 степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1,358

1,441

1,449

1,509

1,594

4.Доставка на вода с непитейни качества

лв./куб.м

1,365

1,374

1,393

1,406

1,416

5. Доставяне на вода на други ВиК оператори

лв./куб.м

0,097

0,106

0,109

0,112

0,116

 

 

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цени първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.


Начини на плащане