П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изменение на цена за доставяне вода на друг ВиК оператор


Начини на плащане