П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К” ООД гр.Монтана

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за изменение на цени на В и К услуги, предоставяни
 от „В и К” ООД гр.Монтана

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022- 2026 г.
Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за регулаторния период 2022-2026 г.
Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както следва: 
Вид услуга                                                 Мярка    2022 г.    2023 г.    2024г.    2025 г.    2026 г.
1.Доставка на питейна вода                        лв./куб.м    2,259    2,453    2,598    2,699    2,761
2.Отвеждане на отпадъчни води                 лв./куб.м    0,265    0,275    0,289    0,300    0,323
3.Пречистване на отпадъчни води
3.1 Битови и приравнени към тях п-ли          в./куб.м    0,671    0,711    0,728    0,751    0,793
3.2 Промишлени и други стопански п-ли
3.2.1 степен на замърсяване 1                     лв./куб.м    0,842    0,892    0,913    0,942    0,995
3.2.1 степен на замърсяване 2                     лв./куб.м    1,222    1,294    1,325    1,367    1,444
3.2.1 степен на замърсяване 3                     лв./куб.м    1,389    1,472    1,507    1,555    1,642
4.Доставка на вода с непитейни качества    лв./куб.м    1,374    1,383    1,431    1,453    1,464
5. Доставяне на вода на други ВиК о-ри       лв./куб.м    0,100    0,108    0,114    0,118    0,122

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цени първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.


Начини на плащане