Oграничат ползването на вода

УВАЖАЕМИ  АБОНАТИ,

 

Във връзка с високите летни температури и силно намаления дебит на някои водоизточници в следствие на горещините, се обръщаме с молба към потребителите на територията на област Монтана да ограничат ползването на вода, предназначена за питейно битови нужди, за поливане на селскостопански насаждения, миене на техника, автомобили и др.
              Мерките, които трябва да се предприемат за ограничения в ползването на вода са превантивни с оглед да се избегнат затруднения при подаване на вода за нуждите на населението, тъй като ВиК мрежите не са оразмерени за напояване.
             Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство съгласно Наредба №4- Допълнителни разпоредби &2 т.3 пред ползването й за други цели.

 

                                                                                                              ОТ ДРУЖЕСТВОТО

 


Начини на плащане