Нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.06.2022 г.,

facebook thumb

  Съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана публикува утвърдените с решение № БП-Ц-2 / 19.05.2022 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.06.2022 г., както следва:
1.    Цена за доставяне вода на потребителите        -    2.229 лв./куб.м.
2.    Цена за отвеждане на отпадъчни води            -    0.257 лв./куб.м.
3.    Цени за пречистване на отпадъчни води:
3.1    Битови и приравнените към тях потребители    -    0.662 лв./куб.м.
3.2    Промишлени и други стопански потребители :
3.2.1    степен на замърсяване 1            -    0.831 лв./куб.м.
3.2.2    степен на замърсяване 2            -    1.206 лв./куб.м.
3.2.3    степен на замърсяване 3            -    1.371 лв./куб.м.
4.    Цена за доставяне вода с непитейни качества             -          1.374  лв./куб.м.
5.    Цена за доставяне вода на друг В и К оператор          -          0.100  лв./куб.м.
      Утвърдените цени са без ДДС.
 


Начини на плащане