Утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, от 01.01.2023 г.

Съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана публикува утвърдените с решение № Ц- 32/ 30.12.2022 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2023 г., както следва:
Цена за доставяне вода на потребителите           -           2.462   лв./куб.м.
Цена за отвеждане на отпадъчни води                  -           0.271   лв./куб.м.
Цени за пречистване на отпадъчни води:
Битови и приравнените към тях потребители       -           0.714   лв./куб.м.
Промишлени и други стопански потребители :
степен на замърсяване        1          -           0.895   лв./куб.м.
степен на замърсяване        2          -           1.299   лв./куб.м.
степен на замърсяване        3          -           1.478   лв./куб.м.
Цена за доставяне вода с непитейни качества     -           1.405 лв./куб.м.
Цена за доставяне вода на друг В и К оператор    -           0.110 лв./куб.м.
Утвърдените цени са без ДДС.

Начини на плащане