Утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, от 01.01.2024 г

facebook thumb

        Съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана публикува утвърдените с решение № Ц-29/ 22.12.2023 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2024 г., както следва:  
1.      Цена за доставяне вода на потребителите 2.985 лв./куб.м.  
2.      Цена за отвеждане на отпадъчни води   0.319 лв./куб.м.  
3.      Цени за пречистване на отпадъчни води:      
3.1  Битови и приравнените към тях потребители:   0.838лв./куб.м.  
3.2  Промишлени и други стопански потребители :      
3.2.1        степен на замърсяване 1   1.051лв./куб.м.  
3.2.2        степен на замърсяване 2   1.526лв./куб.м.  
3.2.3        степен на замърсяване 3   1.735 лв./куб.м.  
4.      Цена за доставяне вода с непитейни качества                   1.640 лв./куб.м.  
5.      Цена за доставяне вода на друг В и К оператор                  0.139лв./куб.м.  
      Утвърдените цени са без ДДС.

Начини на плащане