Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на „ВиК“ ООД град Монтана за комплексно банково обслужване

06-07-2021

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Монтана на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за публичните  предприятия и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП отправя настоящата покана до всички заинтересовани банкови институции да представят оферта, която да отговаря на следните изискванията, прикачени във файловете ТУК.

23-07-2021

Протокол от дата 23.07.2021 г. от работата на комисията


Начини на плащане