КАЧЕСТВО НА ВОДАТА през 2023 година.

Качество на водата, подавана от „ВиК“ ООД- Монтана за 2023 г.

Файла съдържа информация за:

- Мониторинг от страна на дружеството за 2023 г.;

- Зони на водоснабдяване, населени места. Данни за обща твърдост, калций и магнезий на питейната вода по зони;

- Справка: проведен мониторинг на качествата на питейната вода- брой проби по показатели група А и показатели група Б;

- Справка: Резултати от мониторинг показатели група А и група Б, които не отговарят на изискванията на Наредба №9 на МЗ/2001г.


Начини на плащане