нощувка в русеУслуги

Информация за Изпитателна лаборатория (ИЛ)

 

Всички цени са без включен Данък добавена стойност!

Изтегли целия списък с предлагани услуги TУК

За потребителите с по-нискоскоростен Интернет, изтеглете от TУК

Списък на най-често използваните услуги без ДДС,

може да изтеглите от ТУК

За актуална информация, обадете се на телефона в центъра за обслужване на клиенти
 

Основни видове услуги без ДДС

1. Цена за доставка на питейна вода  
1.1 Гравитачна водоснабдителна система 0.76 лв/м3
1.2 Помпажна водоснабдителна система 1.42 лв/м3
1.3 Смесена водоснабдителна система 1.07 лв/м3
2. Цена за доставка на вода с непитейни качества 0.93 лв/м3
3. Цена за отвеждане и пречистване на отпадна канална вода  
3.1 Цена за отвеждане на отпадна канална вода 0.20 лв/м3
3.2 Цена за пречистване на отпадна канална вода ПСОВ Монтана  
– за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други  
стопански потребители 0.35 лв/м3
– за степен на замърсяване І-ва 0.57 лв/м3
– за степен на замърсяване ІІ-ра 0.71 лв/м3
– за степен на замърсяване ІІІ-та 0.89 лв/м3

 

 

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272

Център за обслужване на клиенти
096 / 383 256, 383 255

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...