нощувка в русеИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ /ИЛ/

Изпитвателната  лаборатория при „ВиК“ООД- Монтана e  акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”, Сертификат за акредитация Рег. № 162 ЛИ/30.11.2017г., валиден до: 30.11.2021г, издаден от ИА БСА .

 Обхватът на акредитация на ИЛ ( виж подробно)  включва изпитване и вземане на проби от води:

  • Питейни
  • Повърхностни
  • Подземни
  • Отпадъчни

 Показатели  за изпитване в обхвата на акредитацията на ИЛ:

  • Сектор „Питейни води“:

Цвят, Мирис, Вкус, Мътност, Активна реакция (pH), Обща твърдост/ сума от калций и магнезий, Перманганатна окисляемост,  Амониеви йони,  Амониев йон/ азот амониев, Нитрити, Нитрити/азотнитритен, Нитрати, Нитрати/нитратен азот, Хлориди, Магнезий, Калций, Желязо/разтворено желязо, Манган, Фосфати/общ фосфор, Сулфати, Арсен, Хром, Хром(общ/ шествалентен/ тривалентен), Хром (шествалетен),  Мед,  Цинк, Олово,  Флуориди, Електропроводимост, Остатъчен хлор, Остатъчен(свободен)хлор, Общ органичен въглерод (ТОС), Бор, Кадмий, Алуминий, Цианиди (общо/свободни), Никел,  Разтворен  кислород, Температура, Колиформи, Ешерихияколи/фекални  колиформи, Брой  жизнеспособни  микроорганизми/ микробно число, Сулфитредуциращи анаероби (клостридии), Сух остатък

  • Сектор „Отпадъчни води“:

Фосфати (като фосфор) и общ фосфор, Общ азот, Олово, Кадмий, Никел, Сулфатни йони, Желязо (общо), Мед, Хром, (общ/ шествалентен/ тривалентен), Феноли, Манган(общ), Нитратен азот/ нитрати, Азот  амониев/ амониев йон, Азот нитритен/ нитрити, Температура, Активна реакция (pH), ХПК(бихроматна), Анионактивни детергенти (ПАВ), Неразтворени вещества, БПК5, Цианиди(общо/ свободни), Цинк, Арсен ->… Пълния текст на представянето

 

За информация относно извършваните услуги:

096 /383 233

e –mail: viklabmontana@gmail.com

Ръководител ИЛ:  тел.: 096 /383 236

     0885912157

Адрес за кореспонденция:

гр.Монтана, 3400, бул.“Александър Стамболийски” № 11, П.К 134

 

 

Сертификат на ИЛ към „ВиК“ ООД гр. Монтана

Оценен обхват на ИЛ към „ВиК“ ООД гр. Монтана

FК 508-2 Заявка за изпитване

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...