нощувка в русеИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ /ИЛ/

Лабораторията се подготвя за акредитация съгласно БДС Е N ISO / IEC 17025 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

Обхват на дейността на лабораторията:
-Вземане на проби от води
-Изпитване на води за питейно-битови цели и природни води

Изпитвателната лаборатория се състои от 2  лаборатории– химична и микробиологична лаборатории, модерно оборудвани, разположени в основната сграда на ВиК –  Монтана.
В лабораториите квалифицирани специалисти извършват изпитвания на питейни и природни води за целите на мониторинга по закона за водите и  наредбите към него.

Качеството на питейната вода от централното водоснабдяване на град Монтана и селищата от област Монтана отговаря на изискванията на Наредба 9 от 16.03.2001 ”За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели”, към Закон за водите. Наредба 9 представлява директен превод на Европейската Директива 98/93/ЕС от 3.11.1998 “On the quality of water intended for human consumption”.

Контролът на качеството на водата, подавана от централното водоснабдяване на ВиК- Монтана се извършва по разработена съвместно с РИОКОЗ- Монтана мониторингова програма. Програмата се разработва на годишна база, честотата на пробовземане е съобразена с Наредба 9. Взетите проби се изследват в  Изпитвателната лаборатория и РИОКОЗ – Монтана.

Средно годишно се изследват по 1400 броя проби по физикохимични показатели и 1500 броя проби по микробиологични показатели. Успоредно върви и ежегодна програма за изследване на водоизточниците на територията на област Монтана (периодичен и постоянен мониторинг) .
В ИЛ се извършват услуги по изпитване на водни проби на външни клиенти.
101 централно водоснабдени населени места са включени в системата на ВиК–ООД гр. Монтана.
 
В таблиците са представени стойности на някои основни показатели за качеството на водата:

Показатели за качеството на водата – Монтана (pdf)

Показатели за качеството на водата – Лом (pdf)

Показатели за качеството на водата – Вършец (pdf)

Показатели за качеството на водата – Бойчиновци (pdf)

Показатели за качеството на водата – Вълчедръм (pdf)

Показатели за качеството на водата – Смоляновци (pdf)

Показатели за качеството на водата – Чипровци (pdf)

Показатели за качеството на водата – Г.Геново (pdf)Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

Работно време на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

 

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...