Нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2021 г.,

facebook thumb

       Съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни 
услуги, „В и К” ООД гр. Монтана публикува утвърдените с решение No Ц-46 
/30.12.2020  г.,  на  Комисията  за  енергийно  и  водно  регулиране  цени  на 
водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2021 г., както следва: 
1. Цена за доставяне на вода                                      -   1.792лв. /куб.м. 
2. Цена за отвеждане на отпадъчни води         -   0.264 лв. /куб.м. 
3. Цена за пречистване на отпадъчни води: 
   3.1      Битови и приравнените към тях потребители  -   0.540 лв. /куб.м. 
   3.2      Промишлени и други стопански потребители : 
      3.2.1    степен на замърсяване 1          -   0.767 лв. /куб.м; 
      3.2.2    степен на замърсяване 2          -   0.939 лв. /куб.м; 
      3.2.3    степен на замърсяване 3          -   1.085 лв. /куб.м. 
4. Цени за продажба на питейна вода на други В и К оператори: 
   4.1 За “ВиК” ООД  Враца               -   0.117 лв. /куб.м.; 
   4.2 За “ВиК” ЕООД Берковица             -   0.087 лв. /куб.м.; 
   4.3 За “ВиК” ЕООД Видин               -   0.273 лв. /куб.м. 
5. Цена за доставяне на вода с непитейни качества          -   1.348 лв. /куб.м. 
     

Утвърдените цени са без ДДС

 


Начини на плащане