Нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2021 г.,

facebook thumb

       Съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана публикува утвърдените с решение № Ц-46 /30.12.2020 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2021 г., както следва:

  1. Цена за доставяне на вода                                            -           1.792лв. /куб.м.
  2. Цена за отвеждане на отпадъчни води                                    -           0.264 лв. /куб.м.
  3. Цена за пречистване на отпадъчни води:

3.1      Битови и приравнените към тях потребители -           0.540 лв. /куб.м.

3.2      Промишлени и други стопански потребители :

3.2.1    степен на замърсяване 1                             -           0.767 лв. /куб.м;

3.2.2    степен на замърсяване 2                             -           0.939 лв. /куб.м;

3.2.3    степен на замърсяване 3                             -           1.085 лв. /куб.м.

4. Цени за продажба на питейна вода на други В и К оператори:

4.1 За “ВиК” ООД  Враца                                             -           0.117 лв. /куб.м.;

4.2 За “ВиК” ЕООД Берковица                                    -           0.087 лв. /куб.м.;

4.3 За “ВиК” ЕООД Видин                                           -           0.273 лв. /куб.м.

5. Цена за доставяне на вода с непитейни качества          -         1.348 лв. /куб.м.

 

          Утвърдените цени са без ДДС.

 


Начини на плащане